Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU MAXIMILIÁNA HELLA ŠTIAVNICKÉ BANE ako prevádzkovateľa, týmto poskytujeme všetkým dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúvameinformáciu podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie").

Prevádzkovateľ osobných údajov

ZŠ s MŠ M. HELLA 128, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 37831127, DIČ: 2021649025

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Základnej školy a Materskej školy

 • výchova a vzdelávanie, primárne a nižšie stredné vzdelávanie na základnej škole, výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube ako aj vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie, vystavovanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • zabezpečovanie činností školskej integrácie pre žiakov, ktorí vyžadujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a vedenie príslušnej dokumentácie
 • plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom
 • evidencia úrazov žiakov a zamestnancov ako aj ďaľších úkonov, ktoré súvisia s odškodnením úrazov
 • vedenie účtovnej agendy a plnenie zmluvných vzťahov
 • poistenie a odškodňovanie krádeží vecí žiakov
 • vybavovanie sťažností
 • nahlasovanie protispoločenskej činnosti
 • vedenie evidencie pre potreby a zariadenia školského stravovania
 • vedenie evidencie pre potreby školskej knižnice
 • správa registratúry a archivácia
 • identifikácia osôb pri jednorázovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa
 • činnosti súvisiace s prezentáciou školy
 • sprostredkovateľská činnosť pre vydanie ISIC a ITIC kariet

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardné plnenie zákonnej povinnosti najmä zákon č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní a zákon č.586/2003 Z.z. zákon o štátnej správe školstve a školskej samospráve, ako aj ďalších zákonov súvisiacich so zamestnanosťou a odmeňovaním a tiež zákon o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutých osôb

 • o deťoch a žiakoch v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, mentálnej úrovni, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špecialno-pedagogickej diagnostiky

 • o zákonných zástupcoch: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny a emailový kontakt

 • o zamestnancoch: meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, národnosť, štátna príslušnosť, miesto narodenia, rodinný stav, adresa trvalého a prechodného pobytu, telefónny a emailový kontakt, údaje o zdravotnej spôsobilosti, dosiahnutom vzdelaní, jazykových schopnostiach a prípadne iných údajov o vzdelaní a zvyšovaní kvalifikácie, o poberaní dôchodku, nároku na dôchodok, čísla účtov, údaje o rodinných príslušníkoch (manželia/manželky a narodené deti)

 • o uchádzačoch o štúdium: meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, štátne občianstvo, údaje o talente a schopnostiach, lekársky posudok, štúdijné výsledky a údaje o ich zákonných zástupcoch v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (korešpondenčná adresa), telefónny a emailový kontakt

 • o stravníkoch: meno, priezvisko, bydlisko, informácia o výške dôchodku, informácie o hmotnej núdzi

 • o fyzických osobách podávajúcich žiadosti: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónny a emailový kontakt, ako aj ďalšie osobné údaje v rozsahu dokumentácie správy registratúry prevádzkovateľa

 • o fyzických osobách vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa: titul, meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu alebo služobného preukazu

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • zriaďovateľ školy
 • iné školské zariadenia
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • orgány verejnej správy
 • súdy
 • orgány činné v trestnom konaní
 • poisťovne
 • Ďaňový úrad
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • iné oprávnené subjekty

Zverejňovanie osobných údajov dotknuých osôb:

 • v prípade zmluvných vzťahov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam
 • na základe súhlasu dotknutých osôb

Doba uchovávania osobných údajov

 • v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
 • v prípade udelenia súhlasu spracúvania osobných údajov len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymedzenie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči ZŠ s MŠ M. HELLA Štiavnické Bane si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetovej stránky môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení užívateľa malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si webová stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach. Webová stránka prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webovej stránky. Užívateľ môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude užívateľ pri opakovanej návšteve webovej stránky pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie webovej stránky nemusia byť funkčné. Prevádzkovateľ využíva cookies aj na štatistické účely. Za účelom zlepšovania obsahu webovej stránky prevádzkovateľa a užívateľského komfortu užívateľa používa prevádzkovateľ analytické technológie spoločnosti Google Inc. s produktom „AdWords Conversion Tracking“. Za týmto účelom sú spoločnosťou Google Inc. zhromažďované a štatisticky vyhodnocované session data a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Session data a údaje o interakcii návštevníkov sú spracované výlučne anonymným spôsobom. Používaním webovej stránky prevádzkovateľa súhlasí užívateľ s tým, aby spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA spracovávala vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom údaje, ktoré získa o uživateľovi. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so získavaním údajov o činnosti na webe prevádzkovateľa spoločnosťou Google Inc., službu Google Analytics môže ho deaktivovať stiahnutím add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.